Persbericht

Reactie op de voorjaarsprognose van de Europese Commissie

Minister van Begroting, Sophie Wilmès, heeft kennisgenomen van de laatste macro-economische voorspellingen van de Europese Commissie voor België voor de jaren 2019-2020. Ze tonen de aanzienlijke verbetering van de nominale tekorten tussen 2014 en 2018, evenals de verdere afbouw van de Belgische schuld (van 107,5% van het bbp in 2014 naar 102% in 2018) die in deze legislatuur werd aangevat. De Europese Commissie bevestigt de vermindering van meer dan driekwart van het nominale tekort onder deze legislatuur, het ging van -3,1% van het bbp in 2014 naar -0,69% in 2018.

Wat de verschuiving van het nominale saldo naar het structurele saldo betreft, legt de minister uit dat "het geweten is dat de aanpak van de Europese Commissie bij de berekening van de output gap afwijkt van die van de lidstaten. De Belgische regering baseert zich op de bij wet voorziene berekeningen van het Federaal Planbureau. Bij dit verschil komt er ook de eigen interpretatie door de diensten van de Europese Commissie van het al dan niet structurele karakter van de verhoging van de voorafbetalingen voor de vennootschapsbelasting. Het is duidelijk dat de Europese Commissie een aanzienlijk verschil op deze variabele aanhoudt in vergelijking met de realiteit van de cijfers van 2018 die werden waargenomen en gevalideerd door de administratie financiën. Deze verschillen vertalen zich in een verbetering van het structurele tekort tussen 2014 en 2018 die lager ligt dan de werkelijkheid van de cijfers, dit resulteert in 2018 volgens de FOD BOSA in een structureel tekort van -0,9% van het bbp tegenover -1,4% volgens de Europese Commissie.”

De begrotingssanering moet worden voortgezet. Dit wordt bevestigd door de laatste ramingen van de Europese Commissie, die een verslechtering van het nominale tekort in de periode 2019-2020 laten zien bij gebrek aan nieuwe maatregelen. België zal de komende jaren het hoofd moeten bieden aan de stijgende kosten van de vergrijzing en aan de noodzaak om te investeren om de uitdagingen van de toekomst aan te pakken.

De Commissie onderstreept ook het positieve effect van recente maatregelen op de arbeidsmarkt en de verwachte toename van het besteedbaar inkomen, deze zullen de effecten van de daling van de groei gedeeltelijk compenseren.

Sophie Wilmès: "we weten dat de regering, door de lopende zaken, geen corrigerende budgettaire maatregelen heeft kunnen nemen, zoals het in de voorgaande jaren heeft gedaan. Dat betreur ik. Dit toont op zijn minst de noodzaak aan om zo snel mogelijk na de verkiezingen een stabiele en verantwoordelijke regering te vormen. Om de ondersteuning voor economische ontwikkeling en verantwoorde begrotingssanering te combineren zal deze regering op vlak van budgettaire verantwoordelijkheid de logica van de regering onder leiding van Charles Michel moeten navolgen."