Persbericht

Raad van de Ministers van Europese Zaken van 22 maart: conclusies

Vandaag, dinsdag 22 maart, zijn vice-eersteminister en minister van Europese Zaken Sophie Wilmès en haar collega-ministers bijeen gekomen in Brussel voor een Raad Algemene Zaken.

Voorbereiding Europese Raad 24-25 maart

Allereerst boog de Raad zich over de voorbereiding van de Europese Raad van later deze week. Naast de oorlog in Oekraïne en het Strategisch Kompas, waar het Belgische standpunt gisteren op de Raad Buitenlandse Zaken al uitvoerig is toegelicht, zal energie één van de belangrijkste onderwerpen zijn, met name de Europese energieafhankelijkheid en de hoge prijzen.

De fel gestegen energieprijzen blijven zwaar wegen op burgers en bedrijven. Een deel van de oplossing ligt op het nationale niveau, en daarom heeft de Belgische regering vorige week al enkele belangrijke beslissingen genomen over onze energievoorziening en het verminderen van onze afhankelijkheid van fossiele brandstoffen. "Daarnaast is het dringend nodig dat we ook op Europees niveau optreden, en wel zonder taboes" aldus Sophie Wilmès. "Laat dit duidelijk zijn: België is in normale omstandigheden geen voorstander van interventie op de markten. Maar wanneer de markten ontsporen en nog moeilijk beheersbaar zijn, moeten we met tijdelijke maatregelen ingrijpen om de situatie te kalmeren. Daarom pleit België voor de invoering van een gecoördineerd en dynamisch plafond voor de gasprijzen, de invoering van een zogenaamd 'single buyer' model (groepsaankoop) voor LNG, vergelijkbaar met wat is gebeurd voor de vaccins, en tot slot een gecoördineerde aanpak van de opslag van gas, om onze energievoorziening voor komende winter op een solidaire manier veilig te stellen."

Ons land doet een beroep op de Europese Commissie om elk initiatief in dit verband te steunen, gezien het dringend noodzakelijk wordt om te handelen. 

Conferentie over de Toekomst van Europa

Verder heeft het Franse voorzitterschap met de Raad de laatste ontwikkelingen rond de Conferentie over de Toekomst van Europa besproken, met name de wijze waarop de aanbevelingen vanuit de nationale en Europese burgerpanels worden verwerkt in de aanloop naar de eindconclusies die voorzien zijn voor 9 mei, Europadag. Voor België - als één van de weinige landen die burgerpanels heeft georganiseerd - is het van groot belang dat burgers centraal blijven staan.

Sophie Wilmès: "Ons land is tevreden vast te stellen dat de directe betrokkenheid van burgers heeft geleid tot een groot aantal originele en constructieve aanbevelingen. Burgers stonden centraal in deze oefening, die maximaal transparant moet zijn en blijven. Het is voor ons land van groot belang dat burgers in de eindconclusies hun eigen inbreng herkennen".

Statuut en financiering van Europese politieke partijen en stichtingen

De Raad heeft verder ook positie ingenomen over het statuut en de financiering van Europese politieke partijen en stichtingen in het kader van het Actieplan voor Europese Democratie (EDAP) van de Europese Commissie. Dat heeft als doel burgers sterker te doen staan en Europese democratieën veerkrachtiger te maken.

Voor België is transparantie qua middelen en donaties aan partijen en politieke stichtingen fundamenteel om de integriteit van verkiezingen te garanderen. Ons land steunt dan ook het feit dat het voor Europese politieke partijen niet mogelijk zal zijn donaties te ontvangen van partijen uit derde landen.

Verder is onder meer ook bepaald dat partijen interne regels over gendervertegenwoordiging moeten opnemen in hun statuten om in aanmerking te komen voor EU-fondsen. Wat dat betreft, heeft België gepleit voor het hoogst mogelijke ambitieniveau. Nu deze zogenaamde 'gedeeltelijke algemene benadering' is aangenomen, zullen onderhandelingen met het Europees Parlement worden opgestart.